Híreink

Hamisítás Elleni Világnap 2024

Harmincmilliós luxus

Hamisítás Elleni Vilgánap 2024

Lebukott a „postajárat”

JAF kvízjáték nyertesek

Adatkezelés

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

2016. október

 

A Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban JAF) ezúton tájékoztatja a www.jaf.hu portál látogatóit és felhasználóit a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. A szabályzat célja és hatálya

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a JAF által üzemeltetett, www.jaf.hu weboldallal (a továbbiakban: Weboldal) kapcsolatos adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot rögzítse.

A JAF elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a honlap használata során az annak természetéből fakadó kockázatok a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak, és az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezései maradéktalanul érvényesüljenek.

2. Kapcsolat az adatkezelő egyéb szabályzataival

A JAF felelős azért, hogy a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen, az esetleges jogszabály változások aktualizálását átvezesse, valamint a JAF által belső használatos, illetve jogszabály által kötelezően előírt egyéb szabályzataival összhangba kerüljön.

3. Értelmező rendelkezések

Jelen szabályzat fogalom-meghatározásait az Info tv. 3. §-a tartalmazza.

4. Az adatkezelő adatai

A cég elnevezése: Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete

A cég rövidített elnevezése: JAF

A cég székhelye: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.

Adószám: 18408348-1-43

5. Az adatkezelőre vonatkozó alapvető általános szabályok, alapelvek

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag a JAF által meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell feleljen az adatkezelés céljának és a vonatkozó előírásoknak. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezelhet, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a törvény által meghatározott módon és ideig kezelhető.

Célhoz kötöttség elve:

Az adatkezelő által, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

Törvényesség elve:

Az adatkezelő feladatai ellátása körében személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával vagy törvényi felhatalmazás alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kezelhet.

Adatbiztonság elve:

Az adatkezelő fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a feladat- és hatáskörének gyakorlása során tudomására jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért, a hozzáférési jogosultságok jogszerű gyakorlásáért. Személyes adat illetéktelen harmadik személy tudomására nem juthat.

Adatminőség elve:

Ha az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt kijavítani, illetve a jogszabály által elrendelt esetekben köteles azt törölni.

6. Adatok tárolására vonatkozó szabályok

JAF-nál történő adatkezelés helye: 1205 Budapest, Nagykőrösi út 91.

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papír alapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szabályzatban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek, ennek érdekében a legjobb tudása szerint jár el az adatkezelés során.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő jelen szabályzat útján gondoskodik. Az Adatkezelő az adatbiztonság feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő tájékoztatásáról.

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A szabályzat hatálya alá tartozó személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Adatbiztonsággal kapcsolatos adminisztratív teendők

Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.

Az adatkezelő kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.

8. Adatok felhasználására vonatkozó főbb szabályok

Az Info tv. 13. §-a alapján a Személyes adatok felhasználása statisztikai célra az alábbiakban történhet:

Info tv. 13. §

(1) A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.

9. Az adatkezelésekre vonatkozó szabályok

Az adatkezeléssel kapcsolatos bejelentések megtételére, a hírlevélről történő leiratkozásra, a regisztráció törlésének kezdeményezésére elektronikus úton, a következő e-mail címen van lehetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A hírlevélre feliratkozóknak a hírlevél kiküldése érdekében kötelezően meg kell adniuk a következő adatokat:

  • név,
  • e-mail cím.

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozottak értesítése az aktuális kedvezményekről, illetve promócióinkról. A JAF vállalja, hogy heti rendszerességgel vagy ritkábban küld ki hírlevelet a hírlevélre feliratkozottak számára.

Az adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően minden esetben az adatkezelési cél megvalósulásáig, vagy az érintett kérésére, illetve kezdeményezésére történő törlésig tart, kivéve, ha a JAF-ot jogszabály kötelezi az adatok megőrzésére.

A felhasználói élmény fokozása érdekében készített felmérésekhez a weboldal látogatóiról kizárólag anonim módon készült statisztikai elemzéseket vesz igénybe a JAF, mint amilyen például a Google Analytics szolgáltatás. A weboldalra látogatók ezen cselekedetükkel, mint ráutaló magatartással jelen kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a JAF a számítógépükön, illetve a hozzáférést biztosító bármely egyéb elektronikus eszközükön az egyedi azonosítást lehetővé tevő un. cookie-t, illetve cookie-kat, azaz egy egyedi kódot tartalmazó, kisméretű szöveges információcsomagokat helyezzen el az azonosításuk, illetve a beállításaik megőrzése érdekében.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által nyilvántartásba vett adatkezelések nyilvántartási számai

Nyilvántartási szám Adatkezelés megnevezése Dátum
NAIH-54567/2012 „Adatbázis építése. Szoftver üzemeltetése, online és nyomtatott adatbázis-kezelés. Szerzői és kapcsolódó jogokat, sértőkkel szembeni jogérvényesítő tevékenység”. megnevezésű adatkezelés 2012.09.14.
NAIH-68722/2013. „Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. A hírlevelünkre feliratkozók legfeljebb havonta egy alkalommal történő értesítése akciós termékeinkről.” megnevezésű adatkezelés 2013.09.17.
NAIH-105368/2016. „Elektronikus megfigyelés – kamerázás.” megnevezésű adatkezelés 2016.09.16.
NAIH-106047/2016. „Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.” megnevezésű adatkezelés 2016.09.28.


10. Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban az adatkezelő ügyfélszolgálatához nyújthatja be.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatkezelő által kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

11. A jogellenes adatkezelés következményei

Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és az Info tv., valamint a Ptk. alapján érvényesítheti jogait.

Az érintett személyes adatai védelméhez való jogának megsértése esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, és kérheti a Hatóság vizsgálatát.

Az adatkezelő az érintettek adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásából származott.

Az adatkezelő általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

12. Jogorvoslat

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

www.naih.hu

 

 

Járműipari Forgalmazók Szellemi Tulajdon-védelmi Szakmai Egyesülete